ΔΩΡΕΑΝ Μεταφορικά για όλη την Ελλάδα! ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΤΩΡΑ

Όροι χρήσης

Καλωσορίσατε στον ιστότοπο www.quantacell67.eu της εταιρείας «SPARTACUS HEALTHY MISSION LTD» (στο εξής «Επιχείρηση» ή «Εταιρεία»).

Σας παρακαλούμε να διαβάσετε τους παρακάτω Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης προσεκτικά πριν επισκεφθείτε και χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο της Επιχείρησης. Κάθε πρόσβασή σας στο υλικό που θα βρείτε στον ιστότοπο της Εταιρείας και κάθε χρήση του υπόκεινται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης. Εάν επιλέξετε να επισκεφθείτε ή να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο, τεκμαίρεται ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και πλήρως συμμορφωθεί με τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης του παρόντος ιστοτόπου.

 

Πεδίο εφαρμογής και Χρήση του ιστοτόπου

Έχουμε διασφαλίσει ότι ο ιστότοπος της Εταιρείας και το περιεχόμενό του συνάδουν με το κυπριακό δίκαιο. Το δίκαιο άλλων χωρών ενδέχεται να διαφέρει. Κάθε προσφορά προϊόντος ή υπηρεσίας μέσω του παρόντος ιστοτόπου σε χώρες όπου το εν λόγω προϊόν ή η εν λόγω υπηρεσία απαγορεύεται θεωρείται ότι δεν υφίσταται. Η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να περιορίζει τη διάθεση των προϊόντων ή των υπηρεσιών της σε οιοδήποτε πρόσωπο, γεωγραφική περιοχή ή δικαιοδοσία και / ή να περιορίζει τις ποσότητες οιωνδήποτε προϊόντων ή υπηρεσιών παρέχει.

 

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος ιστοτόπου προστατεύεται από τις διατάξεις περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και αποτελεί αποκλειστική ιδιοκτησία της Εταιρείας ή τρίτων. Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή του περιεχομένου του παρόντος ιστοτόπου, εξαιρουμένης της περίπτωσης που αυτό δεν γίνεται για εμπορική αλλά για προσωπική χρήση, χωρίς θα θίγεται το σύνολο των δικαιωμάτων της Εταιρείας. Ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατή η περαιτέρω αντιγραφή, αναπαραγωγή ή αναδιανομή του εν λόγω περιεχομένου με άλλο τρόπο. Εκτός από την περίπτωση που αναφέρεται ρητά ανωτέρω, δεν επιτρέπεται η εκ μέρους σας αντιγραφή, αναφορά, μεταφόρτωση, διανομή, τροποποίηση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση ή αναμετάδοση του συνόλου ή μέρους οιασδήποτε πληροφορίας, κειμένου ή εγγράφου που παρουσιάζεται στον παρόντα ιστότοπο με οιοδήποτε μέσο, ή η πραγματοποίηση οιασδήποτε εργασίας βάσει φωτογραφιών, κειμένου ή εγγράφων του ιστοτόπου μας, χωρίς τη ρητή γραπτή συναίνεση της Εταιρείας. Κανένα από τα περιεχόμενα του παρόντος ιστοτόπου δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως παραχώρηση άδειας ή δικαιώματος σε σχέση με οιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή σήμα ή λογότυπο της Εταιρείας ή οιουδήποτε τρίτου.

 

Σήματα/Trademarks

Όλα τα σήματα που εμφανίζονται στον ιστότοπο της Επιχείρησης, οι ονομασίες προϊόντων, είτε εμφανίζονται με γράμματα της αλφαβήτου είτε με σύμβολα ή εικόνες, αποτελούν σήματα/trademarks της Εταιρείας ή τρίτων, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Η χρήση και / ή η παραποίηση των εν λόγω σημάτων απαγορεύεται ρητά και συνιστά παράβαση της νομοθεσίας περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, σημάτων, αθέμιτού ανταγωνισμού, κ.λπ. Σας ενημερώνουμε ότι η Εταιρεία προτίθεται να προστατεύσει ενεργά και δυναμικά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της.

 

Ασφάλεια δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η Εταιρεία σέβεται την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών του ιστοτόπου της. Συμβουλευθείτε την πολιτική για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον ιστότοπο της Εταιρείας, η οποία εξηγεί, μεταξύ άλλων, τον σκοπό της χρήσης των προσωπικών δεδομένων σας που συλλέγονται από τον ιστότοπο και ορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των χρηστών του ιστοτόπου.

 

Εγγραφή μελών

Από τη στιγμή που ο επισκέπτης / χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί στις υπηρεσίες του ιστοτόπου www.quantacell67.eu συμφωνεί α) ότι οι πληροφορίες που θα κληθεί να κοινοποιήσει κατά τη συμπλήρωση των αιτήσεων πρόσβασης στα περιεχόμενα / τις υπηρεσίες του ιστοτόπου είναι αληθείς, ισχύουσες και πλήρεις, β) με τη διαδικασία επικαιροποίησης των στοιχείων εγγραφής του, όταν προκύπτουν αλλαγές, ώστε να διατηρούνται αληθή, ισχύοντα και πλήρη. Εάν ένας λογαριασμός δεν είναι πλήρης ή διαπιστωθεί σε αυτόν η ύπαρξη ψευδών στοιχείων, θα διαγράφεται χωρίς προειδοποίηση. Κάθε χρήστης / μέλος υποχρεούται να κάνει αυστηρά προσωπική χρήση των στοιχείων του λογαριασμού του, σε περίπτωση δε οιασδήποτε χρήσης των στοιχείων λογαριασμού του από τρίτους, η οποία ενδέχεται να συνιστά παράβαση των όρων χρήσης του ιστοτόπου, οφείλει να ενημερώσει αμέσως την Επιχείρηση.

 

Ενημερωτικά δελτία

Τα ενημερωτικά δελτία αποστέλλονται κατόπιν εγγραφής του επισκέπτη / χρήστη στους καταλόγους παραληπτών του ιστοτόπου. Πρόκειται για διανοητική ιδιοκτησία των διαχειριστών του ιστοτόπου και, ως εκ τούτου, προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της κυπριακής νομοθεσίας και από διεθνείς συμβάσεις. Η εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αρνηθεί την εγγραφή κάποιου προσώπου στους καταλόγους παραληπτών ή ακόμη και να διαγράψει κάποιο πρόσωπο από αυτούς, εάν ένα τέτοιο μέτρο κριθεί αναγκαίο.

 

Αποστολή ενημερωτικών δελτίων

Μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, σας παρέχεται η δυνατότητα να δώσετε τη συγκατάθεσή σας προκειμένου να εγγραφείτε στον κατάλογο παραληπτών του ενημερωτικού δελτίου. Μπορείτε να διακόψετε την αποστολή ενημερωτικών δελτίων ανά πάσα στιγμή. Προς διευκόλυνσή σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον σύνδεσμο «Απεγγραφή» που υπάρχει σε κάθε ενημερωτικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που λαμβάνετε από εμάς. Σε κάθε άλλη περίπτωση μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή σας από τον κατάλογο παραληπτών του ενημερωτικού δελτίου αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση .

 

Μη εμπιστευτικές πληροφορίες

Εξαιρουμένων των τυχόν ισχυόντων όρων και προϋποθέσεων που ορίζονται στην πολιτική για την προστασία της ιδιωτικής ζωής, κάθε κοινοποίηση ή άλλο υλικό το οποίο ενδέχεται να αποστείλετε στον ιστότοπο της Εταιρείας μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλο τρόπο, για παράδειγμα ερωτήματα, σχόλια, προτάσεις κ.ο.κ., αντιμετωπίζεται από την Εταιρεία ως μη εμπιστευτικής φύσεως, ως εκ τούτου η Εταιρεία δεν υπέχει ουδεμία υποχρέωση σε σχέση με την εν λόγω πληροφορία. Η Εταιρεία είναι ελεύθερη να χρησιμοποιήσει οιαδήποτε ιδέα, έννοια, τεχνογνωσία ή τεχνική η οποία περιέχεται σε αυτού του είδους την επικοινωνία για οιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένων ενδείξεων στο πλαίσιο της προώθησης προϊόντων που διατίθενται μέσω διαδικτύου.

 

Ιστότοποι και σύνδεσμοι τρίτων

Ο παρών ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους ή παραπομπές σε ιστοτόπους τρίτων οι οποίοι δεν αποτελούν ιδιοκτησία της Εταιρείας. Παρομοίως, πρόσβαση στον ιστότοπο μπορεί να επιτευχθεί μέσω συνδέσμων που θα βρείτε σε ιστοτόπους τρίτων, οι οποίοι κείνται εκτός του ελέγχου της Εταιρείας. Η Εταιρεία δεν εγγυάται ούτε παρέχει ουδεμία υπόσχεση σχετικά με την ακρίβεια, τον βαθμό επικαιροποίησης ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιέχονται στους εν λόγω ιστοτόπους και δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια προκαλείται από το περιεχόμενο ή τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτούς. Οιαδήποτε παραπομπή σε ιστότοπο τρίτου μέσω συνδέσμου που παρατίθεται στον ιστότοπο της Εταιρείας δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση ότι η Εταιρεία επικροτεί ή ότι συνιστά ανεπιφύλακτα το περιεχόμενο ή τους ιστοτόπους τρίτων.

 

Εξαίρεση από την ευθύνη

Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να συμπεριλαμβάνει στον ιστότοπό της, στο μέτρο του δυνατού, ακριβείς και αξιόπιστες πληροφορίες. Ωστόσο, δεν παρέχει καμία εγγύηση ή υπόσχεση σχετικά με την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που παρουσιάζονται ανά πάσα στιγμή στον ιστότοπό της. Ο χρήστης αναλαμβάνει κάθε κίνδυνο ο οποίος ενδέχεται να προκύψει από την εκ μέρους του πρόσβαση και χρήση του Ιστοτόπου. Η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας κάποιων από τα προϊόντα που παρουσιάζονται στον ιστότοπο. Ούτε η Εταιρεία ούτε οιοδήποτε μέρος το οποίο συμμετείχε στη δημιουργία, τον σχεδιασμό ή τη διάθεση του παρόντος ιστοτόπου ευθύνεται για οιαδήποτε ζημία του χρήστη, συμπεριλαμβανομένων των άμεσων, έμμεσων, παρεπόμενων ή άλλων ζημιών που προκύπτουν από οιαδήποτε πρόσβαση, χρήση ή αδυναμία χρήσης του παρόντος ιστοτόπου, ή για ζημία που προκαλείται ακόμη και από ελαφρά αμέλεια οιουδήποτε εργαζομένου ή συνεργάτη ή από οιοδήποτε σφάλμα ή παράλειψη στο περιεχόμενο του ιστοτόπου, εκτός εάν αποδειχθεί ότι η παράλειψη οφείλεται σε δόλια ενέργεια της διοίκησης της Εταιρείας με πρόθεση να προκαλέσει ζημία σε συγκεκριμένο χρήστη. Η εξαίρεση από την ευθύνη περιλαμβάνει επίσης την περίπτωση οιασδήποτε ζημίας η οποία προκαλείται από τη μετάδοση ιού στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό του χρήστη.

 

Αποζημίωση

Ο χρήστης συμφωνεί να αποζημιώνει, να υπερασπίζεται και να διατηρεί αζήμια την Εταιρεία, τους ιδιοκτήτες, τους υπαλλήλους, τα διευθυντικά στελέχη, τους αντιπροσώπους, τους προμηθευτές, καθώς και τους τρίτους συνεργάτες της από οιαδήποτε απώλεια, δαπάνη, απώλεια και δαπάνη, συμπεριλαμβανομένης της εύλογης αμοιβής των νομικών της συμβούλων, η οποία ενδέχεται να προκύψει ως αποτέλεσμα παράβασης των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης του ιστοτόπου της Εταιρείας από τον χρήστη.

 

Περιγραφή προϊόντων

Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η περιγραφή των ουσιωδών χαρακτηριστικών των προϊόντων που διατίθενται στον ιστότοπό τους προς πώληση να είναι όσο το δυνατόν ακριβής και λεπτομερής. Εάν, για οιονδήποτε λόγο, θεωρείτε ότι η περιγραφή κάποιου προϊόντος είναι ανεπαρκής, επικοινωνήστε μαζί μας προκειμένου να επιλύσουμε τις τυχόν απορίες σας και να σας εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να τροποποιεί την περιγρή των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Κάθε τέτοια τροποποίηση αρχίζει να ισχύει από την εμφάνισή της στον ιστότοπο της Εταιρείας.

 

Τιμολόγηση προϊόντων

Οι τιμές καταλόγου όλων των προϊόντων που πωλούνται στον ιστότοπο της Εταιρείας είναι τιμές λιανικής και συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 13% & 24%. Το τελικό κόστος κάθε παραγγελίας υπολογίζεται μετά την προσθήκη των εξόδων μεταφοράς στην τιμή λιανικής κάθε προϊόντος που καταβάλλει ο πελάτης και υπολογίζεται με τον τρόπο που αναφέρεται στην ενότητα «Πολιτική για τις παραγγελίες» στο Μενού. Το τίμημα που χρεώνεται στον πελάτη ισχύει κατά τον χρόνο της παραγγελίας. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τις τιμές των προϊόντων. Ωστόσο, κάθε τέτοια τροποποίηση δεν θίγει τις ήδη πραγματοποιηθείσες παραγγελίες που έχουν γίνει δεκτές από την Εταιρεία. Όταν υποβάλλετε την παραγγελία σας, η Εταιρεία εκδίδει απόδειξη λιανικής πώλησης. Η συναλλαγή θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί μόνο μετά την αποστολή γραπτού ηλεκτρονικού μηνύματος επιβεβαίωσης της αγοράς από την Εταιρεία. Επισημαίνεται ότι η Εταιρεία μπορεί να υπαναχωρήσει και να μην εκτελέσει την παραγγελία, χωρίς αιτιολόγηση, ενώ σε μια τέτοια περίπτωση το τυχόν εισπραχθέν ποσό του τιμήματος επιστρέφεται.

 

Ανήλικοι

Απαγορεύεται η χρήση του ιστοτόπου από άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους ή δεν διαθέτουν δικαιοπρακτική ικανότητα.

 

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης

Εάν οιοσδήποτε από τους ανωτέρω Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης κριθεί άκυρος ή ανεφάρμοστος, ο εν λόγω όρος θα θεωρηθεί ως μη υφιστάμενος, αλλά χωρίς να θίγει την εφαρμοσιμότητα και το κύρος των άλλων όρων. Η Εταιρεία δύναται ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσει τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης που περιέχονται στο παρόν έγγραφο και οι χρήστες τεκμαίρεται ότι έχουν ενημερωθεί και δεσμεύονται από τις αλλαγές μόλις αυτές εμφανιστούν στον ιστότοπο της Εταιρείας. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να διαγράφει το υλικό του ιστοτόπου ανά πάσα στιγμή σύμφωνα με τη διακριτική της ευχέρεια.

 

Εφαρμοστέο δίκαιο

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης καθώς και η χρήση του παρόντος ιστοτόπου διέπονται από το δίκαιο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τα δικαστήρια του δήμου της Λευκωσίας είναι αποκλειστικώς αρμόδια για την επίλυση διαφορών που σχετίζονται με τον παρόντα ιστότοπο.

 

Έδρα

Η έδρα της Εταιρείας βρίσκεται στη Λεμεσό, Λόρδου Βύρωνος 26, Τ.Κ.: 3105, Κύπρος

Το σήμα QuantaCell67® έχει κατατεθεί νομίμως στο οικείο γραφείο σημάτων/trademarks από την Spartacus Healthy Mission LTD.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του Αστικού Κώδικα, καθώς και του Νόμου 2121/1993 σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία, χωρίς να θίγεται καμία άλλη διάταξη που τυγχάνει εφαρμογής κατά περίπτωση, απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή – εν όλω ή εν μέρει, υπό μορφή περίληψης ή παράφρασης, η διασκευή ή η απεικόνιση περιεχομένου του παρόντος ιστοτόπου με οιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοαντιγραφικό, μαγνητικής εγγραφής ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του νομίμου ιδιοκτήτη του σήματος και του δικαιούχου του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας.